CALIBRES MANUFACTURED BY KAISER
 KAI 12 CLOCK PIN LEVER
 KAI 13 PL CLOCK
 KAI 19 REG O SS
 KAI 20 AUTO DSS
 KAI 38/15 
 KAI 4 
 KAI 48 
 KAI 5 
 KAI 53 REG & SS
 KAI 6 
 KAI 7 
 KAI 9 PL REGO SS