CALIBRES MANUFACTURED BY VACHERON CONSTANTINE
 VC 1001 18000 BPH
 VC 1002 18,000 BPH SS
 VC 1003 18,000 BPH
 VC 1005 
 VC 1008 MECHANICAL MVT
 VC 1009 
 VC 1014 NO LISTING, NO PARTS!!!!!!!!!
 VC 1015 
 VC 1019 
 VC 1020 
 VC 1030 VACHERON CONSTANTIN
 VC 1050 19,800 BPH 20 JEWELS
 VC 1052 
 VC 1070 SMALL SEC KIF AUTO
 VC 1070-1 SMALL SEC KIF AUTO
 VC 1071 
 VC 1121 
 VC 1132 VACHERON CONSTANTINE
 VC 1137 VACHERON CONSTANTINE
 VC 133/1B 
 VC 153 
 VC 153-1B 
 VC 162 
 VC 203 
 VC 21C MAINSPRING IS .87MM X .11MM X 18-1/2"
 VC 434 
 VC 434-V 
 VC 434/3C 
 VC 435 
 VC 435/30 
 VC 439 18,000 BPH
 VC 439/7 
 VC 446 
 VC 446/1B 
 VC 446/3-B 
 VC 453 18,000 BPH SHOCK SS
 VC 454 
 VC 454-4C 
 VC 457 
 VC 458 
 VC 458/1B 
 VC 458/2B 
 VC 458/3B 
 VC 466 
 VC 466/28 
 VC 466/2B 
 VC 477 
 VC 477/1 
 VC 485 
 VC 485V 
 VC 492 
 VC 496 BACKWIND MVT
 VC 498 18,000 BPH SMALL SEC AUTO SHOCK
 VC 499 18,000 BPH SW SEC AUTO SHOCK
 VC 499/1 
 VC K1002 
 VC K1050/8 
 VC K1120 
 VC K1121 
 VC P453-3B 
 VC P453-3C 
 VC P454-5B