CALIBRES MANUFACTURED BY ZARIA
 ZAR 1500 DSS SHOCK
 ZAR 1509 
 ZAR 1601 
 ZAR 1800 
 ZAR 1956 QUARTZ - ANALOG - DSS
 ZAR 2002 
 ZAR 2008 DSS-SHOCK
 ZAR 2009 17 JL DSS SHOCK
 ZAR 2009A 15 JL DSS SHOCK
 ZAR 2009B 21 JL SS
 ZAR 2009E RUSSIAN MECH MVMT
 ZAR 2014 
 ZAR 2209 
 ZAR 2602 
 ZAR M1500 RUSSIAN MECHANICAL MVMT