WATCH MATERIAL PARTS LIST
 BUL 5AF
 MECHANICAL MVT
 5 1/2X6 3/4L 55/100
 BM=AS 1012

 DESCRIPTIONALTERNATE #PRICE (1)Add to Cart
 BALANCE COMPLETE, FLAT 721/591 42.00  
 BALANCE WHEEL ONLY  0.00  
 BALANCE WHEEL ONLY, FLAT  27.50  
 BARREL 182/AS 1012 13.10  
 BARREL ARBOR 3.1MM O/A 195/615Discontinued
 CENTER WHEEL  9.80  
 CLICK 425/AS 976 8.10  
 CLICKSPRING 430/AS 976 7.70  
 CLUTCH LEVER  10.20  
 CLUTCH WHEEL 407/AS 969 12.30  
 CROWN WHEEL 420/AS 1012 9.60  
 CROWN WHEEL RING  7.70  
 ESCAPE WHEEL & PINION 17 JEWEL  0.00  
 FOURTH WHEEL  10.70  
 HAIRSPRING COLLET FLAT  0.00  
 HAIRSPRING STUD  4.10  
 HAIRSPRING, FLAT  0.00  
 HAND, MINUTE & HOUR 63-64/BUL 5ABDiscontinued
 HOUR WHEEL, HT 1.03  10.20  
 JEWEL, LOWER BALANCE CAP  11.40  
 JEWEL, LOWER ESCAPE WHEEL  0.00  
 JEWEL, LOWER ESCAPE WHEEL CAP  0.00  
 JEWEL, LOWER FOURTH WHEEL HOLE  9.00  
 JEWEL, LOWER PALLET HOLE  0.00  
 JEWEL, LOWER THIRD WHEEL HOLE  0.00  
 JEWEL, ROLLER  5.70  
 JEWEL, UP/LOW BALANCE HOLE  0.00  
 JEWEL, UPPER BALANCE CAP  11.40  
 JEWEL, UPPER CENTER WHEEL HOLE  9.00  
 JEWEL, UPPER ESCAPE WHEEL  0.00  
 JEWEL, UPPER PALLET HOLE  7.50  
 JEWEL,UPPER 3RD/4TH WHEEL HOLE  9.00  
 MAINSPRING 1.40-.06-220 6 GR 3562 10.95  
 MINUTE WHEEL  9.30  
 PALLET ARBOR  0.00  
 PALLET FORK & ARBOR  0.00  
 PALLET STONE LET OFF  9.00  
 PALLET STONE RECEIVING  9.00  
 RATCHET WHEEL  14.30  
 REGULATOR, FLAT  12.00  
 ROLLER 155X70X33  14.60  
 ROLLER 155X75X33 730/36 14.50  
 ROLLER 155X75X33  9.70  
 ROLLER WITH JEWEL  0.00  
 ROLLER, INCABLOC 155X70X33  14.60  
 SCREW, BALANCE & BARREL BRIDGE 5121/AS 1012 4.50  
 SCREW, BRIDGE-LONG  10.20  
 SCREW, CLICK 5425/AS 1017 7.50  
 SCREW, CROWN WHEEL 5420/AS 976 7.50  
 SCREW, DIAL SIDE  7.50  
 SCREW, HAIRSPRING STUD  10.20  
 SCREW, LOWER BALANCE CAP JEWEL 5330/AS 1012 7.50  
 SCREW, PALLET BRIDGE/CASE CLMP 5166/AS 1012 7.50  
 SCREW, RATCHET WHL (LEFT HAND) 5415/AS 969 4.30  
 SCREW, SET BRIDGE 5462/AS 1017 7.50  
 SCREW, SET LEVER 5443/AS 976 3.10  
 SCREW, UPPER BALANCE CAP JEWEL  7.50  
 SET BRIDGE 28/BUL 5AH 6.10  
 SET LEVER  7.10  
 SET SPRING  4.70  
 SET WHEEL 686773/HAM 12.80  
 STAFF, HSP 45 ROL 33 56/BUL 5AC,5BA 6.00  
 STEM GUARD  3.60  
 STEM, (SHORT) 4.95 OA  5.90  
 THIRD WHEEL  8.70  
 WINDING PINION 410/AS 976 7.40