WATCH MATERIAL INTERCHANGE LIST
 227/480
 FOURTH WHEEL, SS HT 6.04
 
 Price Each $  11.70
 
 BEN DR2F2  18000 BPH DSS HACK CALD
 BEN DR2F5  18000 BPH DSS CALD KIF
 ETA 2354  DSS OFFSET CENTER WHL
 ETA 2370  DSS
 ETA 2372  DIRECT CENTER SECOND-OFFSET CENTER
 ETA 2373  DSS CALENDAR
 ETA 2375  AUTO DSS
 ETA 2378  AUTOMATIC-CALENDAR-DIRECT CENTER
 WYL WH222  INCAFLEX DSS
 WYL WH225  DSS-CALENDAR-INCAFLEX