WATCH MATERIAL INTERCHANGE LIST
 410/231
 WINDING PINION
 410/ETA 2370
 Price Each $  10.10
 
 BEN DR  DSS OFFSET CENTER
 BEN DR2F2  18000 BPH DSS HACK CALD
 BEN DR2F5  18000 BPH DSS CALD KIF
 BEN ER  DIRECT CENTER SECOND - SELF REGULATOR
 BLF 11K  DIRECT CENTER SECOND KIF
 ETA 2354  DSS OFFSET CENTER WHL
 ETA 2370  DSS
 ETA 2372  DIRECT CENTER SECOND-OFFSET CENTER
 ETA 2373  DSS CALENDAR
 WYL WH222  INCAFLEX DSS
 WYL WH225  DSS-CALENDAR-INCAFLEX