WATCH MATERIAL INTERCHANGE LIST
 420/1189
 CROWN WHEEL
 00420.2620
 Price Each $  8.00
 
 BEN GS1D  21,600 AUTO CAL DAY DATE
 BEN GS1D6  21,600 AUTO CAL
 BEN K61D21  
 BUL 1373.11  28,800 BPH-DSS-AUTO-DAY-DATE W/CORR STOP LEVER
 BUL 1373.30  28,800 BPH-DSS-AUTO-DAY-DATE W/CORR STOP LEVER
 BUL 1373.50  28800 BPH-DSS-AUTO-CALD-DAY-DATE W/CORR STOP SEC
 BUL 1412.11  28,800 BPH-DSS-AUTO-CALD W/CORR-STOP SEC
 BUL 1413.10  28,800 BPH-DSS-AUTO-CALD DAY-DATE W/CORR-STOP SEC
 BUL 1413.11  28,800 BPH-DSS-AUTO-DAY DATE W/CORR-STOP SEC
 BUL 1413.30  28,800 BPH-DSS-AUTO-DAY DATE W/CORR-STOP SEC
 ELG 346 11-1/2L  17JL
 ENI 197  21,600 DSS AUTO CALD (DAY & DATE) INCA
 ENI 297 NEW II  21,600 BPH DSS AUTO CALD (DAY/DATE) INCA ADJ STUD HOLD
 ETA 2620  DSS AUTO 21,600 BPH
 ETA 2620R  DSS AUTO 21,600 BPH BALL BEARING
 ETA 2622  21600BPH-DSS-AUTO-CALENDAR-ADJ STUD HOLDER
 ETA 2622R  21600BPH-DSS-AUTO-CALENDAR-BALL BEARING
 ETA 2623  21600 BPH DSS AUTO CALENDA ADJ STUD
 ETA 2623R  21600 BPH DSS AUTO CALENDAR ADJ STUD
 ETA 2630  21,600 BPH DSS AUTO-CAL-DAY-DATE-W/CORRECTOR
 ETA 2630R  21,600 BPH DSS AUTO-CAL-DAY-DATE- W/CORRECTOR
 ETA 2632  21600 BPH-DSS-AUTO-CALD W/CORR
 ETA 2632R  21600 BPH-DSS-AUTO-CALD W/CORR
 ETA 2638  21,600 BPH DSS-AUTO-CAL (DAY-DATE)
 ETA 2638R  21,600 BPH DSS-AUTO-CAL (DAY-DATE)
 ETA 2639  DSS AUTO CALENDAR DAY DATE 2600 BPH
 ETA 2639R  DSS AUTO CALENDAR DAY DATE 21600 BPH
 ETA 2722  28,800 BPH DSS AUTO CAL STOP SEC
 ETA 2722R  28,800 BPH DSS AUTO CAL STOP SEC
 ETA 2724  28,000 BPH-DSS-AUTO-CAL-W/CORR-STOP-SEC
 ETA 2724R  28,000 BPH-DSS-AUTO-CAL-W/CORR-STOP-SEC
 ETA 2728  28,800 BPH-DSS-AUT-CAL-(DAY-DATE) W/CORR
 ETA 2728R  28,800 BPH-DSS-AUTO-CAL-(DAY-DATE) W/CORR
 ETA 2732  36,000 BPH-DSS-AUTO-CAL-STOP SEC
 ETA 2732R  36,000 BPH-DSS-AUTO-CAL-STOP SEC
 ETA 2734  36,000 BPH AUTO CALD. W/CORR DSS
 ETA 2734D  36,000 BPH AUTO CAL W/CORR DSS
 ETA 2738  36,000 BPH-DSS-AUTO-CAL DAY-DATE-W/CORR
 ETA 2738R  36,000 BPH-DSS-AUTO-CAL DAY-DATE-W/CORR
 ETA 2820  21,600 BPH DSS STOP SEC. AUTO
 ETA 2820R  21,600 BPH-DSS STOP SEC AUTO
 ETA 2821  28,800 BPH DSS STOP DEVICE AUTO
 ETA 2821-1  28,800 BPH-DSS-STOP SECOND-AUTO
 ETA 2821-2  28,800 BPH-AUTO-DSS OR W/O SEC.-
 ETA 2821R  28,800 BPH DSS AUTO BALL BEARING STOP
 ETA 2822  21600 BPH-DSS-AUTO-CALD W/CORR
 ETA 2822R  21600 BPH-DSS-AUTO-BALL BEARING-CAL W/CORR
 ETA 2823  21,600 BPH-DSS-AUTO-CAL-W/CORR
 ETA 2823R  21,600 BPH-DSS-AUTO BALL BEARING CAL W/CORR
 ETA 2824  28800 BPH-DSS-AUTO-CALD W/CORR-STOP SEC
 ETA 2824-1  28,800 BPH-DSS-AUTO-CAL W/CORR-STOP SEC
 ETA 2824-2  28,800 BPH-AUTO-CALD-DSS
 ETA 2824-A2  MECH MVT W/HEU 81 CHRON TOP MODULE:CANNOT SUPPLY CHRON PTS
 ETA 2824R  28800 BPH-DSS-AUTO-CALD W/CORR-STOP SEC.
 ETA 2825  28,800 BPH-DSS-AUTO-CAL-W/CORR STOP DEVICE
 ETA 2825R  28,800 BPH-DSS-AUTO-CAL-W/CORR STOP DEVICE
 ETA 2826  36,000 BPH-DSS/AUTO-CAL-ADJ STUDHOLDER-STOP
 ETA 2826R  36,000 BPH-DSS-AUTO-CAL-ADJ STUDHOLDER-STOP
 ETA 2827  36,000 BPH-DSS-AUTO-CAL-W/CORR-STOP DEVICE
 ETA 2827R  36,000 BPH-DSS/AUTO-CAL-W/CORR-STOP DEVICE
 ETA 2828  21600 BPH-DSS-AUTO-CALD. W/CORR
 ETA 2828R  21600 BPH-DSS-AUTO BALL BEARING DAL W/CORR
 ETA 2829  21,600 BPH-DSS-AUTO-CAL-DAY-DATE W/CORRECTOR
 ETA 2829R  21,600 BPH-DSS-AUTO-CAL-DAY-DATE W/CORRECTOR
 ETA 2830  28,800 BPH-DSS-AUTO-CAL-DAY-DATE-W/CORR-STOP
 ETA 2830R  28,800 BPH-DSS-AUTO-CAL-DATE-W/CORR-STOP
 ETA 2831  28,800 BPH-DSS-AUTO-CAL-DAY-DATE W/CORR.-STOP
 ETA 2831R  28,800 BPH-DSS-AUTO-CAL-DAY-DATE W/CORR,-STOP
 ETA 2832  36,000 BPH-DSS-AUTO-CAL-DAY-DATE W/CORR STOP
 ETA 2832R  36,000 BPH-DSS-AUTO-CAL-DAY-DATE W/CORR
 ETA 2834  28800 BPH-DSS-AUTO-CALD DAY/DATE W/CORR STOP
 ETA 2834-1  28,800 BPH-DSS-AUTO-DAY DATE-W/CORR-STOP LEVER
 ETA 2834-2  28,800 BPH-DSS-OR-W/OSEC.-AUTO-CALD-DAY-DATE
 ETA 2834R  28800 BPH-DSS-AUTO-CALD DAY/DATE W/CORR STOP
 ETA 2836  28800 BPH-DSS-AUTO-CALD DAY/DATE W/CORR
 ETA 2836-1  28,800 BPH-DSS-AUTO-DAY DATE-W/CORR-STOP SEC.
 ETA 2836-2  28,800 BPH-DSS-OR W/O SEC-AUTO-CALD-DAY-DATE KIF OR INCA
 ETA 2836R  28800 BPH-DSS-AUTO-CALD DAY/DATE W/CORR STOP
 ETA 2837  36000 BPH-DSS-AUTO-CALD (DAY DATE) W/CORR-
 ETA 2837R  36000 BPH-DSS-AUTO-CALD (DAY DATE) W/CORR-
 ETA 2838  36,000 BPH-DSS-AUTO-CALD-DAY/DATE W/CORR STOP SEC
 ETA 2838R  36000 BPH-DSS-AUTO-CALD DAY/DATE W/CORR STOP SEC
 ETA 2839  36,000 BPH-DSS-STOP DEVICE-AUTO
 ETA 2839R  36,000 BPH-DSS-STOP DEVICE-AUTO BALL BEARING
 ETA 2846  AUTO - DAY/DATE 21600 BPH DSS
 HAM 625  AUTO
 LON 632.1  28,800 BPH INCA DSS AUTO TRIOVIS REGULATOR STOP SEC
 LON 632.2  28,800 BPH INCA DSS AUTO TRIOVIS REG STOP SEC
 LON 633  28800 BPH-DSS-AUTO-CALD W/CORR-STOP SEC
 LON 633.1  28,800 BPH INCA DSS AUTO CALD W/CORR TRIOVIS REG STOP SEC
 LON 633.5  28,800 BPH-AUTO-CALD-DSS OR W/O SEC.
 LON 634.1  28,800 BPH INCA DSS AUTO CALD W/CORR - TRIOVIS REG
 LON 634.2  28,800 BPH INCA DSS AUTO CALD W/CORR TRIOVIS REG
 LON 636  8800 BPH-DSS-AUTO-CALD DAY/DATE W/CORR
 LON 636.1  28,800 BPH INCA DSS AUTO CALD (DAY/DATE) W/CORR TRI REG STP
 LON 636.2  28,800 BPH INCA DSS AUTO CALD (DAY/DATE) W/CORR TRI REG STP
 LON 636.5  28,800 BPH-DSS-OR W/O SEC-AUTO-CALD-DAY-DATE
 LON 639.2  28,800 BPH-DSS-OR W/O SEC-AUTO-CALD-DAY-DATE
 LON 640.1  28,800 BPH-DSS-OR-W/OSEC.-AUTO-CALD-DAY-DATE
 LON 641.1  28,800 BPH-DSS-OR-W/OSEC.-AUTO-CALD-DAY-DATE
 LP 106  
 LP 91E  36,000 BPH SHOCK DSS AUTO CALD (DAY/DATE)
 MOV 341  36,000 BPH-DSS-AUTO-CAL-DAY-DATE-W/CORR-STOP DEVICE
 TIS 3103  28800 BPH-DSS-AUTO-CAL-DAY DATE W/CORR-STOP SEC
 TIS 3104  28,800 BPH-DSS-AUTO-DAY-DATE W/CORR-STOP LEVER
 TIS 3108  28,800 BPH-DSS-AUTO-DAY-DATE W/CORR-STOP SEC
 TIS 3152  28800 BPH AUTO CALD DSS OR W/O SEC