WATCH MATERIAL INTERCHANGE LIST
 450/161
 SET WHEEL
 
 Price Each $  12.80
 
 BEN DR  DSS OFFSET CENTER
 BEN DR2F2  18000 BPH DSS HACK CALD
 BEN DR2F5  18000 BPH DSS CALD KIF
 BEN EG  AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND-OFFSET
 BEN ER  DIRECT CENTER SECOND - SELF REGULATOR
 BLF 11G  18,00 BPH DSS AUTO SHOCK
 BLF 11K  DIRECT CENTER SECOND KIF
 ETA 2354  DSS OFFSET CENTER WHL
 ETA 2370  DSS
 ETA 2372  DIRECT CENTER SECOND-OFFSET CENTER
 ETA 2373  DSS CALENDAR
 ETA 2375  AUTO DSS
 ETA 2378  AUTOMATIC-CALENDAR-DIRECT CENTER
 ETE 1411  18000 BPH AUTOMATIC DIRECT CENTER SECOND
 ETE 1411D  AUTO DSS OFFSET CENTER WHL
 ETE 1412  18,000 BPH-AUTOMATIC-DIRECT-CENTER
 ETE 1412D  AUTO DSS OFFSET CTR WHL
 ETE 1413  AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND-OFFSET
 ETE 1413D  18000 BPH AUTO DSS OFFSET CTR WHL
 ETE 1414  AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND-OFFSET CENTER
 ETE 1414D  18000 BPH AUTO DSS OFFSET CTR WHL
 ETE 1415  AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND-OFFSET
 ETE 1415D  18000 BPH AUTO DSS OFFSET CTR WHL
 ETE 1416  AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND-OFFSET
 ETE 1416D  18000 BPH AUTO DSS OFFSET CENTER WHL
 ETE 1421  18,000 BPH-AUTOMATIC-CALENDAR-OFFSET
 ETE 1421D  AUTO DSS CAL 18000 BPH
 ETE 1422  18,000 BPH-AUTOMATIC-CALENDAR-OFFSET
 ETE 1422D  AUTO DSS CAL OFFSET CTR WHL
 ETE 1423  AUTOMATIC-CALENDER-OFFSET CENTER
 ETE 1423D  AUTO DSS CAL
 ETE 1424  1800 BPH AUTOMATIC-CALENDAR-OFFSET CENTER WHEEL
 ETE 1424D  AUTO CAL DSS OFFSET CTR WHL
 ETE 1425  AUTOMATIC-CALENDAR-OFFSET CENTER WHEEL DSS
 ETE 1425D  AUTO DSS CAL OFF SET CTR WHL
 ETE 1426  AUTOMATIC-CALENDAR-OFFSET CENTER WHEEL
 ETE 1426D  AUTO CAL OFFSET CTR WHL DSS
 WYL WH222  INCAFLEX DSS
 WYL WH225  DSS-CALENDAR-INCAFLEX
 WYL WH26  AUTOMATIC-INCAFLEX