WATCH MATERIAL INTERCHANGE LIST
 5110/753
 SCREW, BAR/BAL/PAL BRIDGE
 1005801.286897
 Price Each $  5.20
 
 BEN K61D21  
 BUL 1373.11  28,800 BPH-DSS-AUTO-DAY-DATE W/CORR STOP LEVER
 BUL 1373.30  28,800 BPH-DSS-AUTO-DAY-DATE W/CORR STOP LEVER
 BUL 1412.11  28,800 BPH-DSS-AUTO-CALD W/CORR-STOP SEC
 BUL 1413.11  28,800 BPH-DSS-AUTO-DAY DATE W/CORR-STOP SEC
 BUL 1413.30  28,800 BPH-DSS-AUTO-DAY DATE W/CORR-STOP SEC
 ETA 2600  21600 BPH-DSS-ADJ STUD HOLDER
 ETA 2602  DSS CALENDAR 21,600 BPH
 ETA 2603  21600BPH DSS CALENDAR ADJ STUD HOLD
 ETA 2608  21600 BPH-DSS-CALENDAR(DAY & DATE)-ADJ STUD HOLDER
 ETA 2609  DSS CAL DAY DATE 21,600BPH
 ETA 2801-1  28,800 BPH-DSS-STOP DEVICE-W/OR W/OUT SEC
 ETA 2801-2  28,800 BPH-DSS-OR W/O SEC-STOP DEVICE-
 ETA 2804-1  28,800 BPH-DSS-CAL-W/CORR-WOR W/O SEC
 ETA 2804-2  28,800 BPH-DSS OR W/O SEC.-CALD.
 ETA 2816-1  28800 BPH-DSS-CALD-(DAY-DATE) W/CORR.
 ETA 2821-1  28,800 BPH-DSS-STOP SECOND-AUTO
 ETA 2821-2  28,800 BPH-AUTO-DSS OR W/O SEC.-
 ETA 2824-1  28,800 BPH-DSS-AUTO-CAL W/CORR-STOP SEC
 ETA 2824-2  28,800 BPH-AUTO-CALD-DSS
 ETA 2824-A2  MECH MVT W/HEU 81 CHRON TOP MODULE:CANNOT SUPPLY CHRON PTS
 ETA 2834-1  28,800 BPH-DSS-AUTO-DAY DATE-W/CORR-STOP LEVER
 ETA 2834-2  28,800 BPH-DSS-OR-W/OSEC.-AUTO-CALD-DAY-DATE
 ETA 2836-1  28,800 BPH-DSS-AUTO-DAY DATE-W/CORR-STOP SEC.
 ETA 2836-2  28,800 BPH-DSS-OR W/O SEC-AUTO-CALD-DAY-DATE KIF OR INCA
 JUV 1015  21,600 BPH DSS AUTO (BALL BEARING) CALD
 LON 633.5  28,800 BPH-AUTO-CALD-DSS OR W/O SEC.
 LON 636.5  28,800 BPH-DSS-OR W/O SEC-AUTO-CALD-DAY-DATE
 LON 639.2  28,800 BPH-DSS-OR W/O SEC-AUTO-CALD-DAY-DATE
 LON 640.1  28,800 BPH-DSS-OR-W/OSEC.-AUTO-CALD-DAY-DATE
 LON 641.1  28,800 BPH-DSS-OR-W/OSEC.-AUTO-CALD-DAY-DATE
 TIS 3052  BPH 17JL DSS CALD W/CORR
 TIS 3103  28800 BPH-DSS-AUTO-CAL-DAY DATE W/CORR-STOP SEC
 TIS 3104  28,800 BPH-DSS-AUTO-DAY-DATE W/CORR-STOP LEVER
 TIS 3108  28,800 BPH-DSS-AUTO-DAY-DATE W/CORR-STOP SEC