WATCH MATERIAL INTERCHANGE LIST
 5101/33
 SCREW, CASE
 
 Price Each $  7.50
 
 BEN DR  DSS OFFSET CENTER
 BEN DR2F2  18000 BPH DSS HACK CALD
 BEN DR2F5  18000 BPH DSS CALD KIF
 BEN ER  DIRECT CENTER SECOND - SELF REGULATOR
 BLF 11G  18,00 BPH DSS AUTO SHOCK
 BLF 11K  DIRECT CENTER SECOND KIF
 ETA 2354  DSS OFFSET CENTER WHL
 ETA 2370  DSS
 ETA 2372  DIRECT CENTER SECOND-OFFSET CENTER
 ETA 2373  DSS CALENDAR
 ETA 2375  AUTO DSS
 ETA 2378  AUTOMATIC-CALENDAR-DIRECT CENTER
 ETE 1408  18000 BPH U SHOCK DIRECT CENTER SECOND
 ETE 1409  U SHOCK DIRECT CENTER SECOND
 ETE 1410  U SHOCK DIRECT CENTER SECOND
 ETE 1411  18000 BPH AUTOMATIC DIRECT CENTER SECOND
 ETE 1411D  AUTO DSS OFFSET CENTER WHL
 ETE 1412  18,000 BPH-AUTOMATIC-DIRECT-CENTER
 ETE 1412D  AUTO DSS OFFSET CTR WHL
 ETE 1413  AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND-OFFSET
 ETE 1413D  18000 BPH AUTO DSS OFFSET CTR WHL
 ETE 1414  AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND-OFFSET CENTER
 ETE 1414D  18000 BPH AUTO DSS OFFSET CTR WHL
 ETE 1415  AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND-OFFSET
 ETE 1415D  18000 BPH AUTO DSS OFFSET CTR WHL
 ETE 1416  AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND-OFFSET
 ETE 1416D  18000 BPH AUTO DSS OFFSET CENTER WHL
 ETE 1421  18,000 BPH-AUTOMATIC-CALENDAR-OFFSET
 ETE 1421D  AUTO DSS CAL 18000 BPH
 ETE 1422  18,000 BPH-AUTOMATIC-CALENDAR-OFFSET
 ETE 1422D  AUTO DSS CAL OFFSET CTR WHL
 ETE 1423  AUTOMATIC-CALENDER-OFFSET CENTER
 ETE 1423D  AUTO DSS CAL
 ETE 1424  1800 BPH AUTOMATIC-CALENDAR-OFFSET CENTER WHEEL
 ETE 1424D  AUTO CAL DSS OFFSET CTR WHL
 ETE 1425  AUTOMATIC-CALENDAR-OFFSET CENTER WHEEL DSS
 ETE 1425D  AUTO DSS CAL OFF SET CTR WHL
 ETE 1426  AUTOMATIC-CALENDAR-OFFSET CENTER WHEEL
 ETE 1426D  AUTO CAL OFFSET CTR WHL DSS
 ETE 1448  DIRECT CENTER SECOND CALENDAR WITHOUT
 ETE 1448X  DIRECT CENTER SECOND WITH CORRECTOR
 ETE 1449  DIRECT CENTER SECOND CALENDAR W/CORRECTOR
 ETE 1450  DSS CALENDAR W/CORRECTOR
 WYL WH222  INCAFLEX DSS