WATCH MATERIAL INTERCHANGE LIST
 A/1920
 INTERMEDIATE DATE WHEEL
 2543
 Price Each $  13.80
 
 ELG 829  CALENDAR-DIRECT CENTER SECOND
 ETA 1093  CALENDAR-DIRECT CENTER SECOND
 ETE 1237T  AUTOMATIC DIRECT CENTER
 ETE 1239T  AUTOMATIC-CALENDAR-DIRECT CENTER SECOND
 ETE 1243T  AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND-CALENDAR
 GP 320-347