WATCH MATERIAL INTERCHANGE LIST
 A/1921
 CALENDAR DRIVE WHEEL
 2555/ETA
 Price Each $  9.30
 
 ELG 829  CALENDAR-DIRECT CENTER SECOND
 ETA 1093  CALENDAR-DIRECT CENTER SECOND
 ETE 1237T  AUTOMATIC DIRECT CENTER
 ETE 1239T  AUTOMATIC-CALENDAR-DIRECT CENTER SECOND
 ETE 1243T  AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND-CALENDAR