WATCH MATERIAL INTERCHANGE LIST
 A/4861
 BEARING WHEEL FOR OSC WEIGHT
 1498/ETA 2522
 Price Each $  10.50
 
 BEN GB1D  AUTO DSS
 BEN GB1D1  DSS AUTO CAL
 ETA 2520  DSS-AUTO USE KIF 303 HOLE JL SIZE 9 OR 10
 ETA 2522  DSS AUTO CALENDAR
 ETA 2523  DSS AUTO CALENDAR
 ETA 2532  DSS AUTO CALENDAR
 ETA 2533  DSS AUTO CALENDAR
 ETA 2538  18000 BPH-DSS-AUTO-CALD DAY/DATE
 HAM 623  DSS AUTO
 HAM 624  SS AUTO CAL
 HAM 73  
 HAM 74  
 JUV 854  AUTO DSS
 MST 474  DSS AUTO CAL BALL BEARING MODEL